Wnioski

Wniosek egzekucyjny należy uzupełnić czytelnie drukowanymi literami, wydrukować oraz przesłać listownie na adres kancelarii.

Zgodnie z art 126 § 2 kpc, gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Formularze do pobrania :

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o egzekucję alimentów
Wniosek o zabezpieczenie

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji wierzyciel ma obowiązek wskazać imię i nazwisko dłużnika oraz jego adres zamieszkania. W celu przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego oraz szybszym określeniu majątku dłużnika wierzyciel powinien podać jak najwięcej danych dotyczących dłużnika.

Jeżeli wniosek dotyczy dłużnika – OSOBY FIZYCZNEJ:
-Pesel lub numer NIP
-Numer dowodu osobistego
-Imiona rodziców
-Datę urodzenia

Jeżeli wniosek dotyczy dłużnika – OSOBY PRAWNEJ:
-numer NIP, Regon, KRS

UWAGA !

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością terytorialną komornika, wierzyciel zgodnie z art. 8 ust 6. ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji składa oświadczenie o wyborze komornika.

© 2013 Komornik Sądowy Bemowo i Wola w Warszawie – Michał Hoppe
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.