Zakres działań

Zgodnie z Art. 8. 1. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust. 5.

Art. 8.5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. W przypadku egzekucji z nieruchomości właściwy jest komornik wg miejsca położenia nieruchomości – dla tutejszej kancelarii są to dzielnice Warszawy: Wola i Bemowo.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji”

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel składa wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym, czyli dokumentem stwierdzającym obowiązek, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, która stanowi jego niezbędny element.

Sąd nadaje klauzulę wykonalności w następującym brzmieniu:

“W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia …….. 20… r. Sąd …….. w …….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie …. oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane,udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne”.

Wypełniony wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego należy złożyć w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje min PESEL, NIP, REGON, nr dowodu dłużnika, bank w którym dłużnik posiada rachunek, przedsiębiorstwa z którym zawiera transakcje, numer rejestracyjny pojazdu którym dłużnik się porusza.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 797 (1) KPC może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku.Zgodnie z art 781 kpc (wniosek do pobrania w dziale wnioski)

Zgodnie z art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika. Komornik wzywa wierzyciela do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe poniesione w toku egzekucji. Uiszczone w ten sposób zaliczki podlegają doliczeniu do egzekwowanego roszczenia i są zwracane wierzycielowi razem z wyegzekwowaną należnością.

 

© 2013 Komornik Sądowy Bemowo i Wola w Warszawie – Michał Hoppe
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.